Minecraft Snapshot Wurst Client Downloads
Wurst for Minecraft's Snapshots, Pre-Releases, Release Candiates, etc.

Wurst v7.42

Wurst 7.42 - Combat & Settings Improvements

Wurst v7.41.2

Wurst 7.41.2 - Bugfixes

Wurst v7.41.1

Wurst 7.41.1 - Security Fix

Wurst v7.41

Wurst 7.41 - NoFog, mcMMO Overfishing Bypass

Wurst v7.40

Wurst 7.40 - NoShieldOverlay, PortalESP

Wurst v7.39.1

Wurst 7.39.1 - Bugfix

Wurst v7.39

Wurst 7.39 - BarrierESP, More Settings, Bugfixes

Wurst v7.38

Wurst 7.38 - More Entity Filters, New Blocks Support, Bugfixes

Wurst v7.37.1

Wurst 7.37.1 - Bugfixes and Code Maintenance

Wurst v7.37

Wurst 7.37 - Better X-Ray, Bugfixes

Wurst v7.36

Wurst 7.36 - Better BuildRandom & AutoComplete, Bugfixes

Wurst v7.35.1

Wurst 7.35.1 - Bugfixes

Wurst v7.35

Wurst 7.35 - Better AutoFish, Bugfixes

Wurst v7.34

Wurst 7.34 - AntiEntityPush, Better SafeWalk, Bugfixes

Wurst v7.33

Wurst 7.33 - AutoComplete, Better FeedAura & Trajectories

Wurst v7.32

Wurst 7.32 - AimAssist, AutoLibrarian, Restock

Wurst v7.31

Wurst 7.31 - Quality Improvements, Bugfixes

Wurst v7.30

Wurst 7.30 - AirPlace, AntiHunger

Wurst v7.29

Wurst 7.29 - Anti-Kick, More Settings

Wurst v7.27

Wurst 7.27 - No More Chat Reports

Wurst v7.26

Wurst 7.26 - Chest Boat Support, Bugfixes

Wurst v7.25

Wurst 7.25 - Better ChestESP, Better Killauras

Wurst v7.24

Wurst 7.24 - Fabric Crash Fix

Wurst v7.23

Wurst 7.23 - InvWalk, Better AutoEat

Wurst v7.22

Wurst 7.22 - ArrowDMG, Microsoft Alts

Wurst v7.21

Wurst 7.21 - New Server Crasher, More Translations, Fixes

Wurst v7.20

Wurst 7.20 - More Commands, Ukrainian Translations

Wurst v7.18

Wurst 7.18 - Experimental Translation Support, Bugfixes

Wurst v7.17.1

Wurst 7.17.1 - Bugfixes

Wurst v7.17

Wurst 7.17 - Color Settings, Bugfixes

Wurst v7.15.3

Wurst 7.15.3 - TabGUI & Radar Fixed

Wurst v7.15.2

Wurst 7.15.2 - More Bugfixes

Wurst v7.15.1

Wurst 7.15.1 - Bugfixes

Wurst v7.15

Wurst 7.15 - Respawn Anchor PvP Bot

Wurst v7.14

Wurst 7.14 - Item Duplication Glitch

Wurst v7.13

Wurst 7.13 - PortalGUI, Reach Slider

Wurst v7.12.1

Wurst 7.12.1 - Bugfixes

Wurst v7.12

Wurst 7.12 - Better Tunneller, Bugfixes

Wurst v7.11

Wurst 7.11 - Better Fullbright, Better AutoFarm

Wurst v7.9

Wurst 7.9 - SnowShoe, AltManager Export, Bugfixes

Wurst v7.8

Wurst 7.8 - Tillaura, FeedAura, 20w49a Support

Wurst v7.7.2

Wurst 7.7.2 - Bugfixes

Wurst v7.7.1

Wurst 7.7.1 - AntiFabric Bypass, Better GUI & More

Wurst v7.6.3

Wurst 7.6.3 - ChestESP Fix, 20w46a Support

Wurst v7.6.2

Wurst 7.6.2 - More Bugfixes, 20w45a Support

Wurst v7.6.1

Wurst 7.6.1 - Bugfixes, 1.16.4-pre2 Support

Wurst v7.5

Wurst 7.5 - Crystal Auras, Bugfixes, 1.16.3 Support

Wurst v7.4

Wurst 7.4 - Better Nukers, 1.16.2 Support

Wurst v7.3

Wurst 7.3 - AutoTotem, MountBypass, 20w29a Support

Wurst v7.1.2

Wurst 7.1.2 - Profile System, 1.16.1 Support

Wurst v7.0

Wurst 7.0 - ForceOP, All Versions Supported

Wurst v7.0pre27

Wurst 7.0pre27 - InfiniChat, Capes, Snapshot 20w07a

Wurst v7.0pre26

Wurst 7.0pre26 - 1.16 Snapshot Support, More Hacks

Wurst v7.0pre23

Wurst 7.0pre23 - ExtraElytra, Trajectories, More Commands

Wurst v7.0pre18

Wurst 7.0pre18 - Jesus, More Commands, 1.15 Support

Wurst v7.0pre17

Wurst 7.0pre17 - Way More HAX, 1.15-pre2 Support

Wurst v7.0pre16

Wurst 7.0pre16 - ScaffoldWalk, Timer, AutoSign

Wurst v7.0pre15

Wurst 7.0pre15 - NoWeb, VClip, 19w45a Support

Wurst v7.0pre14

Wurst 7.0pre14 - Zoom, KillauraLegit, 19w44a Support

Wurst v7.0pre13

Wurst 7.0pre13 - ServerFinder, Friends List, .enchant

Wurst v7.0pre12

Wurst 7.0pre12 - AutoTool, Better ChestESP, 19w42a Support

Wurst v7.0pre11

Wurst 7.0pre11 - ChestESP, FancyChat, 19w41a Support

Wurst v7.0pre10

Wurst 7.0pre10 - X-Ray with OptiFine FIXED

Wurst v7.0pre9

Wurst 7.0pre9 - Search Hack, Taco, 19w38b, 19w39a

Wurst v7.0pre7

Wurst 7.0pre7 - Item Generator, AutoDrop & More

Wurst v7.0pre6

Wurst 7.0pre6 - FastBreak, Sneak, Snapshot 19w36a

Wurst v7.0pre5

Wurst 7.0pre5 - AntiSpam, Snapshot 19w35a, Bugfixes

Wurst v7.0pre4

Wurst 7.0pre4 - Snapshot Support, X-Ray, Flight